هیئت مدیره و منابع انسانی
       
 

هيأت مديره شركتداروگستر دراك پارس

رئيس هيأت مديره:  آقاي دكتر بیژن زارع؛ 09177287512

مدیرعامل و عضو هيأتمديره: آقای دکتر صادق بهرمندجوی ؛ 9177177991

نايب رئيس هيأت مديره:آقای دکتر رضا قلی آزادی : 09173150366

دبير هيأت مديره: آقايدكتر بهرام رستگار؛ 9171311583

عضو هيأت مديره: آقايدكتر ابراهیم دهقانی؛ 09171313200

بازرس هيأت مديره: آقايدكتر داریوش رضایی ؛ 09178012581

 

مسؤوليناجرایی شركت

مدير عامل: آقای دکتر صادق بهرمندجوی

مسؤول فني: خانم دكتر فریباکشاورز

مدیر بازرگانی : آقایامیر قبادی آزاد

مدیر اداری و منابعانسانی : خانم نجمه اسلامی

سرپرست حسابداری:  خانم سمانه تولایی

سرپرست فروش دارویی:آقاي مسعود عزی

سرپرست فروش بهداشتی:آقاي محمدحسین خورسند

سرپرست عملياتي (انبارو توزيع): اسماعیل احمدی پیام

 
       
Skip Navigation Links